תנאי שימוש

אתר BOUTIQUE MICHAL (להלן: “האתר”) האתר אינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

בעל האתר ומפעילו הינו מיכל המתמחה ביבוא בגדי אופנה מפריז ורומא.

באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
תקנון זה בעל חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין בוטיק מיכל לכל דבר ועניין. מובר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביע נגד הבעלים ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בנוסף קשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו. /או מפעיליו על פי תקנון וכללי קשר אלו.
לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות בוטיק מיכל, אפשר להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

משתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; מידע והנך קטין (מתחת לגיל 18) או זכאי משפטים לבצע פעולות פעולות ללא אישור אפוטרופוס, הנך מפרט את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("הורים") בדבר הוראות אינטקנון זה פעיל את האישורים לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, מקום האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקה על פעולות הקטינים שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
משתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
תנאים כלליים

מובאר כי בוטיק מיכל רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא מראש.
מיכל שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה ו/או לאפשרות לבצע את הרכישה באתר ו/או לבטל את החברה של בוטיק משתמש שנוהלת הולכת או שאינה לפי תקנון הפעלה, או המנסה בניהול התקין של האתר.
תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י בוטיק מיכל ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
האמור בתקנון זה בכלל שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
הרכישה באתר

תנאי לאישור פעולת הרכישה על ידי בוטיק מיכל אונליין, הוא מקבל אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקשת לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור מחברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף הרכישה על ידי הרוכש.

הבוטיק מיכל שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטלכיות מסרים ו/או ז גולשים ושינויים מתנהל הולמת, או שאינה כללית לפי כללי המנהלת התקין של המכירות באתר ו/או מי שכוונת פרטים שגויים ו/ או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לגרום בבוטיק מיכל ו/או באדם ו/או מי שעשה שימוש בשירותי הבוטיק מיכל לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לבוטיק מיכל במתכוון ו. /או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל שימוש.

חל איסור מוחלט לביצוע רכישות באתר ע”י סוחרים, אשרים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במשרין ו/או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו באתר. הבוטיק מיכל שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אשר יפעלו ניתן להוראה זו.

לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים

לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

על הפריטים בסייל לא ניתן לקבל החזר כספי, ניתן לקבל זיכוי באתר או בחנות בשווי העסקה.
בהוראות משרד הבריאות אין החלפות והחזרות על בגדי-ים.


אספקת המוצר

המשתמש יכול לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו.

אספקה לבית המשתמש

מיכל תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (3-4 ימי עסקים). בוטיק מיכל איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. בוטיק מיכל אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורי המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית משתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוינים באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

משתמש יכול לבטל את העסקה שביצע באתר לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר מול מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט: ביטול העסקה תוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות טלפון 052-746-1119 . באישור הביטול יהיה צורך זכאי לקבלת החזר התשלום כולל (מלבד פריטים בסייל, לרבות בגין המשממים, ככלגבו). יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לחנות מיכל ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש.